PLAN PRACY

Caritas to miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca.
Miłość tak pojęta stawia nieodzowne wymagania zarówno obdarowanym,
jak i niosącym pomoc.


Szkolne Koło Caritas jest organizacją młodzieżową, która inspirowana ewangelicznym przykazaniem miłości, świadczy duchową i materialną pomoc człowiekowi w potrzebie poprzez działalność charytatywną, wychowawczą i opiekuńczą.
Działalność Szkolnego Koła Caritas wpisana jest w całość zadań realizowanych na całym świecie przez organizację Kościoła Katolickiego jaką jest Caritas. Praca Szkolnego Koła Caritas zmierza do edukacji i wychowania młodzieży poprzez ich społeczne zaangażowanie na polu wzajemnej samopomocy i działalności humanitarnej.

Cele działalności SKC:
• Uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
• Kształtowanie własnej osobowości poprzez wymagania i pracę nad sobą,
• Stałe poznawanie i pogłębianie nauki Kościoła o Bożym Miłosierdziu,
• Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku: w szkole, w domu, sąsiedztwie i organizowanie pomocy na miarę posiadanych możliwości,
• Poznanie prawnych reguł działalności państwa w zakresie pomocy społecznej oraz roli i działalności organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i zapobieganiem wykluczeniu społecznemu.
Zakres prowadzonych zajęć:
• Edukacja biblijna i poznanie dokumentów Kościoła.
• Edukacja formalno - prawna dotycząca pomocy społecznej w Polsce i Europie.
• Zajęcia wychowawcze i rekreacyjne zawiązujące poczucie wspólnoty wśród członków Szkolnego Koła Caritas.
• Zajęcia wychowawcze poświęcone rozwiązywaniu problemów.
• Zajęcia praktyczne - czynne zaangażowanie w dzieła pomocy człowiekowi w potrzebie (np. udział w zbiórkach i rozdawnictwie darów rzeczowych, odwiedzanie samotnych i chorych w domach, kwesty dla potrzebujących).
PLAN PRACY SK CARITAS NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Lp Zadania Sposoby realizacji Termin realizacji
1 Przybliżenie uczniom szkoły tematyki związanej z pracą Caritas.
Przygotowanie do stałego wolontariatu. Ustalenie programu działania na cały rok.
Omówienie pozytywnych wartości płynących z działalności Szkolnego Koła Caritas.
Ustalenie listy stałych podopiecznych (osób, grup, którym pomagamy przez cały rok, np. poprzez odwiedziny, pomoc w zakupach, itp.) - stały wolontariat. Wrzesień

2 Przygotowanie do udziału w zbiórce pieniężnej na cmentarzu w dniu 1 listopada Ustalenie składu grupy kwestującej.
Rozpisanie harmonogramu.
Ustalenie zasad, jakich powinni przestrzegać kwestujący.
Przygotowanie puszek.
Październik
3 Przedstawienie pracy - jak Caritas pomaga potrzebującym.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Udział w zbiórce pieniężnej na cmentarzu (1 listopada) w ramach Fundacji Wzrastanie
Omówienie na spotkaniu praktycznego wymiaru miłosierdzia.
Przedstawienie uczniom ogólnopolskiej akcji Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” realizowanej w okresie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. Przygotowanie gazetki o tej akcji z wykorzystaniem plakatu.
Młodzież SKC będzie czynnie uczestniczyć w rozprowadzaniu świec.
Listopad - Grudzień
4 Przekazanie wiedzy o możliwościach dofinansowania działalności SKC. Zapoznanie z portalem internetowym www.ngo.pl
Spotkanie z przedstawicielem Caritas Diecezji. styczeń
5 Udział w obchodach Światowego Dnia Chorych. Odwiedzanie chorych i osób starych w domach (według zaplanowanego grafiku), przygotowanie dla nich (podczas cotygodniowych zajęć) pamiątek - upominków.
Przygotowanie gazetki szkolnej. Luty
7 Uczyć zaangażowania - praktyczny wymiar miłosierdzia. Przeprowadzenie kwesty - akcja Jałmużna wielkopostna. Promocja „Skarbonki” w szkole.
Udział w zbiórkach darów lub innych akcjach.
Promocja w szkole programów pomocy realizowanych przez Caritas - plakaty, gazetki, wystąpienia na apelach. Wielki Post
Zapoznanie z ideą Tygodnia Miłosierdzia. Realizacja jego założeń. Omówienie tematów związanych z Tygodniem Miłosierdzia na podstawie „Zeszytu na Tydzień Miłosierdzia” dostępnego u proboszcza. Wykonanie gazetki z wykorzystaniem specjalnie przygotowanego na tę okazję plakatu (do nabycia u proboszcza lub w biurze Caritas Diecezji).
Z okazji Tygodnia Miłosierdzia zbiórka darów rzeczowych lub kwesta wśród uczniów na konkretną pomoc uczniowi (uczniom) będącym w potrzebie. Kwiecień
8 Gromadzenie środków na wypoczynek wakacyjny.
Integracja członków SKC. Pisanie listów do sponsorów. Organizacja zbiórek, kwest.
Wspólny wyjazd na biwak lub wycieczkę za fundusze zgromadzone z własnej działalności. Maj
9 Przygotowanie wypoczynku wakacyjnego.
Pomoc w organizacji wyjazdu. Szukanie możliwości dofinansowania wypoczynku wakacyjnego. Gromadzenie środków finansowych np. poprzez zbiórkę surowców wtórnych. Maj - Czerwiec