Zachęcamy rodziców do wyrażania opinii na temat pracy szkoły. Uwagi można zgłaszać do przedstawicieli Rady Rodziców, wychowawców klas, dyrekcji szkoły lub poprzez formularz.


WYCHOWAWCY KLAS
KLASA IMIĘ i NAZWISKO
KL. I "A" mgr Izabela Olejarz
KL. I "B" mgr Jolanta Mroczek - Pupka
KL. I "C" mgr Jowita Kwaterczak
KL. I "D" mgr Halina Kamińska
KL. I "E" mgr Agnieszka Jasiłek
KL. II "A" mgr Agnieszka Buryło
KL. II "B" mgr Mariola Błajda
KL. II"C" mgr Beata Gomułka
KL. II "D" mgr inż. Anna Blok
KL. II"E" mgr Marcin Szeliga
KL. III "A" mgr Katarzyna Kos
KL. III "B" mgr Barbara Mroczka
KL. III "C" mgr Mariusz Kapyrka
KL. III "D" mgr Kazimierz Pierzchała
DZWONKI
NUMER LEKCJI CZAS TRWANIA
1 8.00 - 8.45
2 8.50 - 9.35
3 9.40 - 10.25
4 10.35 - 11.20
5 11.40 - 12.25
6 12.30 - 13.15
7 13.20 - 14.05
8 14.10 - 14.55
9 15.00 - 15.45
SALE LEKCYJNE
NUMER SALI NAUCZYCIEL
1 mgr Izabela Olejarz
2 mgr Halina Kamińska
3 mgr Barbara Niżnik
4 mgr Katarzyna Kos
5 mgr Marta Brzuchacz
6 mgr Anna Wróbel
7 mgr inż. Kazimierz Pierzchała
8 mgr Agnieszka Buryło
9 mgr Jowita Kwaterczak
10 mgr Anna Blok
11 mgr Agnieszka Błachuta
12 mgr Mariola Błajda
13 mgr Barbara Mroczka
14 mgr Agnieszka Jasiłek
15 mgr Jolanta Mroczek Pupka
16 mgr Katarzyna Capik
17 mgr Beata Gomułka
18 mgr inż. Mariusz Kapyrka
19 mgr Marta Bar - Jarosz
OCENA ZACHOWANIA
Ocenę zachowania ustala się według punktacji:

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
• wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
• dbałość o honor i tradycje szkoły,
• dbałość o piękno mowy ojczystej,
• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
• okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali i punktacji:
• wzorowe – 200 punktów i więcej,
• bardzo dobre – 150-199 punktów,
• dobre – 100-149 punktów,
• poprawne – 50-99 punktów,
• nieodpowiednie – 0-49 punktów,
• naganne – niezachowanie punktów dodatnich,
3. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali i punktacji:
• wzorowe – 400 punktów i więcej,
• bardzo dobre – 300-399 punktów,
• dobre – 200-299 punktów,
• poprawne – 100-199 punktów,
• nieodpowiednie – 0-99 punktów,
• naganne – niezachowanie punktów dodatnich,
4. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie za działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska, w tym za:
• 20 pkt – udział w konkursie przedmiotowym w I etapie, gdy uzyskał więcej niż 50% pkt możliwych do uzyskania,
• 40 pkt – udział w konkursie przedmiotowym II etap,
• 60 pkt – udział w konkursie przedmiotowym III etap,
• 100 pkt – uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego,
• 80 pkt – uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,
• 10 pkt – udział w konkursie szkolnym (gdy uzyskał 50% pkt i więcej) /zawodach sportowych na szczeblu szkolnym,
• 20 pkt – udział w zawodach sportowych – powiat,
• 30 pkt – udział w zawodach sportowych – rejon,
• 50 pkt – udział w zawodach sportowych – województwo,
• 100 pkt – udział w zawodach sportowych ogólnopolskich,
• 20 pkt – uzyskanie miejsca I - III w konkursie szkolnym/zawody sportowe – gmina,
• 15 pkt – udział w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych,
• 30 pkt – uzyskanie I-III miejsca w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych,
• 20 pkt – uzyskanie wysokiego miejsca/wyróżnienie w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych,
• 10 – 30 pkt – aktywne pełnienie funkcji w szkole (SU, UKS, PCK, KMP, aktyw biblioteczny,) – decyzję podejmuje opiekun organizacji,
• 10 – 15 pkt - praca na rzecz samorządu klasowego – decyzję podejmuje wychowawca,
• 20 – 50 - udział w apelu szkolnym,
• 20 – 50 pkt - udział w imprezie środowiskowej,
• 15 pkt - przepracowanie społecznie jednej godziny na rzecz szkoły lub pomoc kolegom mającym problemy edukacyjne,
• 15 pkt - praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska i innych osób,
• 5 – 20 pkt - kultura osobista w szkole i poza szkołą (stosunek do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych) – wpisuje wych.,
• 10 pkt – estetyczny wygląd,
• 50 pkt – wzorowa frekwencja (brak opuszczonych lekcji)-wpisuje wych.,
• 30 pkt – bardzo dobra frekwencja (dopuszczalne 8 godz. usprawiedliwionych w półroczu),
• 20 pkt – usprawiedliwione wszystkie godziny opuszczone (w danym półroczu),
• 10 pkt – brak spóźnień (w danym półroczu).
5. Uczeń otrzymuje punkty ujemne za negatywne zachowanie na terenie szkoły, w tym za:
• 5 pkt – złe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych – wpisuje nauczyciel przedmiotu,
• 5 – 20 pkt – udział w bójce – wpisuje wych. lub nauczyciel dyżurny,
• 50 pkt – udział w bójce ze szczególnym okrucieństwem,
• 5 – 20 pkt – stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych,
• 5 – 20 pkt – obrażanie innych,
• 10 pkt – wulgarne lub obraźliwe słownictwo (każdorazowo),
• 1 pkt – spóźnienia na lekcje bez podania ważnej przyczyny (każdorazowo),
• 5 pkt – każda godzina stwierdzonych wagarów – wpisuje wychowawca,
• 1 pkt – każda nieusprawiedliwiona godzina zajęć edukacyjnych,
• 15 pkt – podrabianie usprawiedliwienia nieobecności,
• 50 pkt – wyłudzanie pieniędzy,
• 50 pkt – kradzież,
• 50 pkt – palenie papierosów (każdorazowo),
• 50 pkt – picie alkoholu (każdorazowo),
• 5 pkt – niewykonywanie obowiązków dyżurnego klasowego,
• 10 pkt – nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych ( np. biblioteki szkolnej, klasopracowni, dyżurów szkolnych),
• 20 – 30 pkt – niszczenie wyposażenia szkolnego,
• 5 – 15 pkt – okłamywanie nauczyciela,
• 10 pkt – niewykonywanie poleceń nauczyciela,
• 20 pkt – aroganckie wywieranie presji na uczącym,
• 10 pkt – niewłaściwe zachowanie wobec dorosłych (każdorazowo),
• 20 pkt – przywłaszczanie cudzej pracy i przedstawianie jako własnej,
• 5 pkt – brak obuwia zastępczego,
• 10 pkt – niestosowny strój i wygląd,
• 10 pkt – noszenie przez chłopców kolczyków w uszach, nosie itp.,
• 10 pkt – noszenie przez dziewczęta kolczyków np. w nosie (za wyjątkiem uszu),
• 10 pkt – używanie telefonów komórkowych (w czasie trwania lekcji).
6. Uczeń, który w ciągu I półrocza otrzymał:
• więcej niż 10 pkt ujemnych, nie może otrzymać na koniec I półrocza wzorowego zachowania,
• więcej niż 20 pkt ujemnych, nie może otrzymać bardzo dobrego zachowania,
• więcej niż 50 pkt ujemnych, nie może otrzymać dobrego zachowania,
• więcej niż 100 pkt ujemnych, nie może otrzymać poprawnego zachowania.
7. Uczeń, który w ciągu roku szkolnego otrzymał:
• więcej niż 20 pkt ujemnych, nie może otrzymać na koniec roku szkolnego wzorowego zachowania,
• więcej niż 40 pkt ujemnych, nie może otrzymać bardzo dobrego zachowania,
• więcej niż 100 pkt ujemnych, nie może otrzymać dobrego zachowania,
• więcej niż 200 pkt ujemnych, nie może otrzymać poprawnego zachowania.
8. Na początek każdego półrocza uczeń dostaje 50 punktów dodatnich.rzeżenia o zachowaniu uczniów do zeszytu pochwał i uwag danej klasy.
10. Rodzice mogą na bieżąco kontaktować się z wychowawcą klasy w sprawie zachowania ich dzieci i mają obowiązek pozytywnie wpływać na ich zachowanie.


PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA
Religia: kl1, kl2, kl3

Język polski:  kl1, kl2, kl3;

Historia: kl1, kl2, kl3

Wos: kl1, kl2, kl3

Język niemiecki: kl1, kl2, kl3

Język angielski: kl1, kl2, kl3

Chemia:  Dla klas pani Beaty Gomułki kl1, kl2, kl3 Dla klas pana K. Pierzchały kl1, kl2, kl3

Biologia:  Dla klas pani Beaty Gomułki kl1, kl2, kl3
Dla klas pani Weroniki Szeligi kl1, kl3

Matematyka kl1, kl2, kl3 - klasy pana Adama Olejarza
kl1 kl2, kl3 - klasy pani Agnieszki Jasiłek, pani Jowity Kwaterczak, pani Agnieszki Buryło, pani Jolanty Mroczek - Pupki

Fizyka kl1, kl2, kl3

Geografia:  kl1, kl2, kl3

Plastyka:  kl3

Muzyka:   kl3

Zajęcia artystyczne: kl2, kl3

Technika: kl2, kl3

Informatyka:  kl1, kl2, kl3

WF:  kl. 1, kl. 2, kl.3

Edukacja dla bezpieczeństwa  kl.3


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
plik pdf