INNOWACJE PEDAGOGICZNE
PRACE UCZNIÓW
Recenzja spektaklu "Kolumbowie" - Adrianna Sowińska kl. 1b
Sprawozdanie z przedstawienia teatralnego - wersja polskojęzyczna
Sprawozdanie z przedstawienia teatralnego - wersja anglojęzyczna

TYTUŁ INNOWACJI: „Liczba jest istotą wszystkich rzeczy”

Nauczyciele realizujący innowację:

mgr Adam Olejarz, mgr inż. Mariusz Kapyrka

Rodzaj innowacji: programowa, organizacyjna

Zakres innowacji:

A/ Klasa I a

B/ Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja:
matematyka i informatyka

C/ Czas trwania innowacji: od roku szkolnego 2010/2011 do roku szkolnego 2012/2013

D/ Nowatorstwo opracowania:

Nowatorstwo opracowania polega m. in. na sposobie nauczania w tej klasie, na doborze odpowiednich metod i form pracy podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wyposażaniu uczniów w szerszą wiedzę z w/w przedmiotów oraz tym samym – ubogacaniu ich w nowe umiejętności, co będzie możliwe m.in. dzięki zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów tej klasy z matematyki i informatyki (finansowanych przez organ prowadzący). Łącznie w trzyletnim cyklu kształcenia będą to 4 godziny zajęć pozalekcyjnych z matematyki i 4 godziny zajęć pozalekcyjnych z informatyki.
Ponadto będą realizowane programy własne z matematyki i informatyki.
Podczas realizacji programów nauczania będzie położony nacisk na stosowanie problemowych metod pracy z uczniami, w tym – na metody aktywizujące oraz klasyczną metodę problemową.
Innowacją będzie też szerokie zastosowanie komputera na lekcjach matematyki skorelowane z zajęciami informatyki. Do rozwiązywania niektórych zadań matematycznych stosowany będzie m.in. program Excel, w związku z tym uczniowie tej klasy muszą umieć sprawnie i w szerszym zakresie posługiwać się tym programem.
Ważną rolę będzie odgrywać realizowanie treści dotyczące konstrukcji geometrycznych za pomocą programu komputerowego Cabri. W związku z tym część zajęć z matematyki będzie prowadzona w pracowni komputerowej.
Innowacją będzie także realizowanie niektórych treści programowych metodą pracy długoterminowej – projektu.
Uczeń tej klasy będzie miał świadomość, że sprawna obsługa komputera oraz dostrzeganie prawidłowości matematycznych w otaczającym nas świecie jest
w obecnych czasach tym, czym uczeń posługiwać się będzie na co dzień, niemalże
w każdej pracy i w każdym zawodzie.
Na zajęciach lekcyjnych uczniowie będą poznawać i wykonywać dodatkowe ćwiczenia znacznie wykraczające poza podstawę programową. Zajęcia poszerzą treści matematyczne; będą służyć rozwijaniu umiejętności jasnego i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów z użyciem odpowiedniego języka i symboliki, używania we właściwy sposób operacji na liczbach i symbolach, wykorzystywania własności miar figur płaskich i przestrzennych. Uczniowie ponadto będą kształcić umiejętności jasnego i precyzyjnego komunikowania się z wykorzystywaniem nowych technologii informacyjnych, dostrzegania prawidłowości, dostrzegania reguł i uogólniania, doceniania zastosowania matematyki w innych dyscyplinach. Komputer będzie wykorzystywany jako narzędzie wspomagające i wzbogacające uczenie się podstaw programowania na przykładzie języka LOGO, projektowania stron www w języku HTML, poznania rozszerzonych funkcji programów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft SharePoint Designer, ścisłego formułowania sytuacji problemowych, opisywania algorytmów w języku potocznym, podstawowych struktur języków opisu algorytmu, zapisywania algorytmów w postaci procedur, które może wykonać komputer. Nauczyciel przybliży przykłady algorytmów rekurencyjnych, rozwiązywania umiarkowanie złożonych zadań metodą zapisującą, przykłady testowania i oceny algorytmów, wykorzystania różnorodnego oprogramowania. Uczniowie częściej będą pracować metodami aktywnymi, np. wykonując stronę www, projekt wycieczki klasowej, własne rysunki w logo.

Uatrakcyjnieniem nauczania, a zwłaszcza zwiększeniem efektywności osiągania celów, mają być różnorodne zajęcia pozalekcyjne – pozaszkolne, takie jak: wyjazdy na wyższe uczelnie – do laboratoriów komputerowych, firm informatycznych, uczestniczenie młodzieży w różnorodnych konkursach – szkolnych, pozaszkolnych,
w tym – organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

E/ Przewidywane efekty po wdrożeniu innowacji:
- opanowanie przez uczniów większego zakresu materiału z matematyki i informatyki,
- ułatwienie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
- ukierunkowanie zainteresowań uczniów,atematycznej.

TYTUŁ INNOWACJI: „ Po polsku i po angielsku ”

Nauczyciele realizujący innowację:

Nauczyciele realizujący innowację:

mgr Izabela Olejarz, mgr Anzhela Stetsiv


Rodzaj innowacji: programowa, organizacyjna

Zakres innowacji:

A/ Klasa I b

B/ Zajęcia edukacyjne, które obejmuje innowacja:
język polski i język angielski

C/ Czas trwania innowacji : od roku szkolnego 2010/2011 do roku szkolnego 2012/2013

D/ Nowatorstwo opracowania:

Nowatorstwo opracowania polega na sposobie nauczania w tej klasie, na metodach
i formach pracy podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wyposażaniu uczniów
w szerszą wiedzę z w/w przedmiotów oraz tym samym – ubogacaniu ich w nowsze umiejętności, co będzie możliwe m.in. dzięki zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów tej klasy z języka polskiego i języka angielskiego ( finansowanych przez organ prowadzący). Łącznie w trzyletnim cyklu kształcenia będą to 4 godziny zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego i 4 godziny zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego.

Ponadto będą realizowane programy własne z języka polskiego i języka angielskiego.
Uatrakcyjnieniem nauczania, a zwłaszcza zwiększeniem efektywności osiągania celów, mają być różnorodne zajęcia pozalekcyjne – pozaszkolne, takie jak: wyjazdy do kina na wartościowe firmy, do teatru na przedstawienia teatralne, wyjścia do muzeów, galerii, uczestnictwo w wystawach jak i organizowanie ich w szkole czy środowisku lokalnym, uczestniczenie młodzieży w różnorodnych konkursach – szkolnych, pozaszkolnych, w tym – organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Na zajęciach lekcyjnych będą wykorzystywane płyty audio, video, projektor, tablica interaktywna. Z języka polskiego - w celu zapoznawania uczniów np. ze specyfiką słuchowiska radiowego, wykonywania literackich czy gramatycznych zadań interaktywnych, obejrzenia fragmentów lektur czy posłuchania interpretacji utworów literackich. Na języku angielskim zaś wykorzystywane będą po to, by uczniowie mogli osłuchać się z językiem obcym i poprawić swoją wymowę, poszerzać wiedzę, zapoznawać się z dialektami, tradycjami czy żargonem młodzieżowym. Multimedia mają także za zadanie uatrakcyjniać zajęcia z j. polskiego i angielskiego, powodować ich lepszą efektywność oraz niekiedy realizację większych partii materiału w krótszym czasie.
Innowacją będzie także kształcenie umiejętności dziennikarskich; zostanie nawiązana współpraca z lokalnym kwartalnikiem „Ziemia Pruchnicka”, w którym uczniowie będą mogli zamieszczać pewne artykuły, sprawozdania z imprez czy wydarzeń szkolnych, własne teksty poetyckie, recenzje przeczytanych książek, obejrzanych filmów, spektakli teatralnych, notatki prasowe z życia szkoły, gminy itp.
Również w zakresie kształcenia umiejętności dziennikarskich uczniowie będą tłumaczyć artykuły, sprawozdania z imprez czy wydarzeń szkolnych na język angielski, aktualizując tym samym stronę internetową szkoły.
Również zostanie nawiązana współpraca ze szkołą europejską i prowadzona będzie korespondencja e-mailowa w języku angielskim.

Uczniowie będą także korzystać z pracowni internetowej w celu poszukiwania wiadomości, rozwijania zainteresowań, używając stron anglojęzycznych.

Innowacyjna jest również edukacja teatralna dla uczniów tej klasy; młodzież będzie uczestniczyć w tworzeniu szkolnych programów artystycznych. Będzie to ubogacać jej umiejętności aktorskie, recytatorskie, oratorskie oraz przygotowywać do uczestniczenia w życiu kulturalnym w przyszłości.
Innowacją będzie również praca metodą projektu - trzy razy w cyklu kształcenia.
Celem funkcjonowania klasy kładącej szczególny nacisk na język polski i język angielski będzie uświadomienie uczniom, że język ojczysty jest podstawowym narzędziem, którym będą posługiwać się zawsze, bez względu na zainteresowania, środowisko, uprawiany zawód czy sytuację, w której się znajdą, natomiast dobra znajomość języka angielskiego pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy, nawiązywać kontakty zawodowe czy prywatne z cudzoziemcami. Świadome poszerzanie umiejętności z języka obcego będzie mogło mieć miejsce dzięki wykorzystywaniu umiejętności gramatycznych z języka polskiego.

Nauczanie w takiej klasie powinno podnieść świadomość narodową młodych ludzi, rozbudzić w nich patriotyzm, wzbudzić pragnienie posługiwania się elegancką polszczyzną oraz doprowadzić do swobodnego poruszania się na płaszczyźnie literatury i kultury polskiej – adekwatnie do wieku i typu szkoły, w której uczniowie zdobywają wiedzę.

Ponadto zostanie wprowadzone ocenianie kryterialne dotyczące oceny niemalże wszystkich form wypowiedzi w celu uzyskania przejrzystości przy ocenie prac, właściwego przygotowania młodzieży do egzaminu gimnazjalnego, a także pozytywnego ocenienia tych aspektów pracy uczniów, które są właściwie opanowane.
Uczeń będzie zapoznawany z wyróżnikami danych form wypowiedzi, a następnie ze standaryzowanymi kryteriami ich oceny opracowanymi przez OKE w Krakowie.
Również w sferze oceniania uwzględnione będzie ocenianie kształtujące, aby
w maksymalny sposób wspierać ucznia w procesie uczenia się.

Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele będą pracować
z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących, takich jak np. debata, burza mózgów, akrostych, linia czasu, drama, grupy eksperckie, mapa mentalna, przekład intersemiotyczny, technika grupy nominalnej czy tzw. kuli śnieżnej, metoda SWOT
i inne.
• opanowanie przez uczniów większego zakresu materiału z obu „kierunkowych” przedmiotów,
• rozbudzenie szerszego zainteresowania językiem i kulturą polską,
• pobudzenie do częstszego, praktycznego stosowania – bardzo potrzebnego dziś w świecie – języka angielskiego w różnych sytuacjach i kontekstach,
• wykreowanie młodego człowieka na patriotę rozumiejącego wagę swej narodowej tożsamości, ale i ucznia XXI wieku dobrze władającego językiem angielskim,
• pobudzenie do uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym szkoły, miejscowości i regionu,
• zwiększenie umiejętności dziennikarskich i teatralnych młodzieży,
• ukierunkowanie zainteresowań uczniów na przedmioty humanistyczne,
• wyższe wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej i z języka angielskiego.