AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA SZKOŁY


INTERBLOK

INTERdyscyplinarny program nauczania BLOKowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum

W ramach programu INTERBLOK uczniowie odbywają 90-minutowe zajęcia badawcze z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, tzw. bloki.

Program INTERBLOK realizowany jest w trzech kolejnych latach, przy czym:
- w pierwszym roku uczniowie wykonują eksperymenty naukowe wg
przygotowanych instrukcji,
- w drugim roku, uczniowie otrzymują do rozwiązania problemy badawcze,
sami dobierają metodę rozwiązania problemu i ją realizują,
- w trzecim roku uczniowie stają się konstruktorami i projektują oraz budują
prototypy urządzeń spełniające określone normy.

W ramach programu uczniowie uczą się także przedsiębiorczości, kalkulują koszty pomocy naukowych oraz rozliczają osobogodziny pracy. Za każdym razem zajęcia poddają ewaluacji. Realizacja programu wspierana jest grą ekonomiczną oraz platformą internetową i forum wymiany doświadczeń, gdzie uczniowie mogą wymieniać się swymi doświadczeniami i wiedzą z uczniami innych szkół.

Najważniejszymi celami programu są :
1. Zainteresowanie uczniów nauką i techniką w wyniku zrozumienia zagadnień związanych z realizacją eksperymentów.
2. Kształtowanie u uczniów umiejętności projektowania i budowy prototypów urządzeń technicznych mających zastosowanie w życiu codziennym.
3. Rozwijanie umiejętności ekonomicznego planowania podejmowanych przedsięwzięć.
4. Nabywanie przez uczniów doświadczeń przedsiębiorczych.
5. Wdrożenie do pracy metodą projektu.

Program realizuje wybrane treści podstawy programowej z zakresu : matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, i informatyki oraz treści wykraczające poza podstawę programową.
Nowatorstwo programu polega na stopniowym rozwijaniu umiejętności ucznia, począwszy od pracy własnej wg instrukcji z dużą pomocą opiekuna, poprzez samodzielne rozwiązywanie problemu a ostatecznie do bycia twórcą własnego projektu.
Innowacyjne jest także wprowadzenie do nauczania elementów przedsiębiorczości. Wszystkie elementy są realizowane w programie metodą projektu edukacyjnego z zachowaniem zasady, że uczniowie pracują w grupach samodzielnie, a nauczyciele nadzorują działania uczniów.
Sposób realizacji programu zawarty jest w scenariuszach zajęć.
Każdy scenariusz zawiera cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej oraz opis założonych osiągnięć ucznia.
Zajęcia odbywają się w blokach – jeden blok to dwie godziny dydaktyczne. Liderem całego zespołu jest wicedyrektor mgr Wioletta Grzech-Kędzior.
W skład zespołu nauczycieli realizujących projekt wchodzą:
- mgr W. Szeliga
- mrg B. Gomułka
- mgr M. Błajdabr> - mgr A. Buryło
- mgr A. Jasiłek
- mgr B. Moczka
- mgr J. Mroczek – Pupka
- mgr J. Kwaterczak
- mgr inż. M. Kapyrka
Każdy z nauczycieli przeprowadzi po 6 bloków zajęć. Po zakończeniu cyklu do realizacji zajęć przystępuje kolejny nauczyciel.
Zajęcia będą odbywać się w czwartki na 1 i 2godzinie lekcyjnej.

Zdjęcia z zajęć

Harmonogram zajęć

Fragment audycji Radia VOX FM Kraków a dnia 25 stycznia 2011 r.

Fragment audycji Radia Maxxx Kraków a dnia 15 grudnia 2010 r.

Film prezentujący zajęcia