SZCZĘŚLIWY NUMER
Szczęśliwe numery na najbliższy tydzień (01.05 - 05.05) to:

Poniedziałek: -
Wtorek: -
Środa: -
Czwartek: 12
Piątek:5

Wykluczone klasy na ten tydzień to:

Regulamin "Szczęśliwego numeru":

§ 1
1.Organizatorem „Szczęśliwego Numeru” jest Samorząd Uczniowski.
2.W każdy piątek na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli każdej klasy spośród liczb od 1 do 23 zostanie wylosowanych pięć „Szczęśliwych Numerów” na cały kolejny tydzień.

3.Przewodniczący lub przedstawiciel klasy jest zobowiązany uczestniczyć w piątkowym zebraniu SU, w przypadku nieobecności dana klasa traci przywilej „Szczęśliwego Numeru”.

4.Wylosowany numer umieszcza się na gazetce Samorządu Uczniowskiego w widocznym miejscu i na stronie internetowej SU.

5.Osobami odpowiedzialnymi za zamieszczanie na tablicy SU „Szczęśliwych Numerów” są osoby wyznaczone przez SU.


§ 2
Osoby wylosowane w „Szczęśliwym Numerze”, w danym dniu zwolnione będą z:
• Odpowiedzi ustnych
• Niezapowiedzianych odpowiedzi pisemnych (kartkówek)
• Zadań domowych
Uwaga! Jeśli dany nauczyciel umawiał się z konkretnym uczniem, że zostanie zapytany, „Szczęśliwy Numer” nie zwalnia go z odpowiedzi w tym przypadku.
2.Ponadto „Szczęśliwy Numer” nie zwalnia ucznia z aktywnego udziału w lekcji, zapowiedzianych sprawdzianów i prac pisemnych długoterminowych.

3.Uczeń ze „Szczęśliwym Numerem” może sam zgłosić się do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisać niezapowiedzianą kartkówkę.

4.„Szczęśliwy Numer” nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego.§ 3
1.Uczeń posiadający „Szczęśliwy Numer” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. „Szczęśliwy Numer” nie chroni od uwag za złe zachowanie.

2.W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci przywilej „Szczęśliwego Numeru”, może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy.

3.Z przywileju „Szczęśliwego Numeru” uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na półrocze ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany oraz opuścił więcej niż 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

4.Uczeń posiadający danego dnia „Szczęśliwy Numer” ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

5.Za wzorową frekwencję uczeń otrzyma co miesiąc „Szczęśliwy Numer” w dniu wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

6.Ponadto, jeśli w szkole będzie miało miejsce:
• Niszczenie bądź podmienianie „Szczęśliwego Numeru”
• Nieodpowiednie zachowanie uczniów
• Zagrażanie porządkowi i bezpieczeństwu
• Niszczenie mienia szkolnego
decyzją Dyrektora „Szczęśliwy Numer” może zostać zawieszony do odwołania.


Regulamin został zatwierdzony na zebraniu Samorządu Uczniowskiego 29 października 2013r. i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.