REGULAMIN

KORZYSTANIA  Z  KOMPLEKSU  BOISK  SPORTOWYCH 
„MOJE  BOISKO  ORLIK 2012"

1.  Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

2.  Boiska są czynne w następujących terminach:

a)  dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik – po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum w Pruchniku, w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku  8.00 – 15.05
b)  boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
- & poniedziałek – piątek  od godz.  16.00 – 20.00
-  sobota      ;9.00 – 21.00
-  niedziela ;  13.00 – 21.00

3.  Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2 lit.a  koordynuje prowadzący zajęcia – nauczyciele wychowania fizycznego – natomiast w pkt 2 lit. b  pełniący dyżur instruktorzy sportu.

4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do „Rejestru użytkowników” prowadzonego przez instruktorów sportu.

5.  Rezerwacje należy zgłaszać wcześniej do Rejestru użytkowników.

6.  Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 8a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

7.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z  ich przeznaczeniem zabrania się:

a)  używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c)  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e)  palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, (napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska),
f)  zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g)  przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h)  zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i)  przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych,
j)  wprowadzania zwierząt
k)  korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu (opiekuna prowadzącego zajęcia).

8.  Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 8 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu (opiekun prowadzący zajęcia), który w zależności od sytuacji może:
-  nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
-  zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
-  nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

9.  Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 2a:

a)  szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
b)  użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

10.  Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

11.  Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

12.  Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu (opiekuna prowadzącego zajęcia).

13.  Instruktor sportu (opiekun prowadzący zajęcia) jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania pracownika obsługi hali i kompleksu boisk sportowych o ewentualnych zniszczeniach i szkodach oraz innych zdarzeniach niezgodnych z ustaleniami niniejszego regulaminu.

14.  W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

TELEFONY DO ANIMATORÓW

Janusz Kozłowski - 605 918 239

Marcin Olejarz - 503 768 444 

 

TELEFONY  ALARMOWE 

Telefon ratunkowy  112

Pogotowie Ratunkowe  999

Straż Pożarna  998

Policja  997

Pogotowie energetyczne  991

TELEFONY DO ZARZĄDCY OBIEKTU

Urząd Gminy w Pruchniku  (016) 6288024 

zdjęcia