PLAN PRACY
Szkolne Koło PCK w roku szkolnym 20162017pracuje w składzie:
przewodnicząca
-  – kl.III a,
zastępca
– - klasa III a,
sekretarz
- ,


Pracą koła koordynują : mgr Jolanta Mroczek-Pupka i mgr Mariola Błajda

Lp.

Zadania do realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1

  Zebranie organizacyjne – wybór Zarządu PCK. Opracowanie planu pracy.

Opiekunowie PCK, Zarząd PCK

IX

2

  Zaopatrzenie apteczek szkolnych w leki pierwszej pomocy sanitarnej.

Opiekunowie PCK, Zarząd PCK

IX, II

3

   Organizowanie zebrań z Zarządem oraz spotkań członkowskich

Opiekunowie PCK, pielęgniarka szkolna  

2 razy w półroczu

4

  Redagowanie gazetki ściennej i publikacje promujące zdrowie.

Zarząd PCK, opiekunowie

X, V

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

   Propagowanie bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole i w drodze do szkoły.

Przeprowadzenie ankiet dla klas I
pt.” Jestem zdrowy i bezpieczny.”

Współpraca ze szkolnym instruktorem BHP, panią mgr Barbarą Mroczką oraz panią pedagog mgr Katarzyną Jedlińską.

 

 

 

Uwrażliwianie na problemy współczesnej młodzieży: alkoholizm, nikotynizm, dopalacze, uzależnienia od komórki
 i Internetu

Opiekunowie PCK, pielęgniarka szkolna  

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Opiekunowie PCK, pielęgniarka szkolna  

wychowawcy

X, IX,

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem konkursów i tematyką zajęć z wychowawcą

 

 

 

 

 

 

7

Zorganizowanie szkolenia dla rodziców na temat zasad zdrowego stylu życia.

Opiekunowie PCK oraz nauczyciele realizujący program

 XI, IV

8

   Propagowanie zdrowego stylu życia gimnazjalistów. Zorganizowanie konkursu , pt. „Nie bądź głupi, żyj zdrowo !” Realizacja programu ‘Trzymaj formę” oraz „Znajdź właściwe
rozwiązanie ”organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Opiekunowie PCK, oraz nauczyciele realizujący program

 

III

 

Cały rok

 

 

 

9

  Wyświetlanie filmów z zakresu oświaty zdrowotnej. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

Opiekunowie PCK, pielęgniarka szkolna

V

10

  Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ”Pomóż i Ty”

Organizowanie zbiórki nakrętek na rzecz fundacji „Pomóc dzieciom w potrzebie”

Opiekunowie PCK, Zarząd PCK

IX, X

 

11

Udział członków PCK w akcjach i imprezach szkolnych i środowiskowych

opiekunowie PCK,

Cały rok

12

Organizowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizację wycieczek, rajdów . Udział w Rajdzie Szkół
im. Jana Pawła II do Świebodnej.

Opiekunowie PCK, nauczyciele realizujący program „Trzymaj formę”

X, V, VI

13

Wpajanie poczucia przestrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych i środowisku naturalnym. Zbiórka artykułów toaletowych.  Zorganizowanie  wiosennej akcji ”Czysto wokół nas”.

Opiekunowie PCK, Zarząd

Cały rokX, V

 

14

Podsumowanie pracy Szkolnego Koła PCK. Wyróżnienie najbardziej aktywnych członków.

Opiekunowie PCK, Zarząd

II, VI