PLAN PRACY

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Opiekunami są:
Pani mgr Halina Kamińska
Pani mgr Marta Bar-Jarosz


Samorząd Uczniowski w swoim Planie Pracy kładzie szczególny nacisk na:
• tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania,
• budowanie pozytywnego sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
• rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych,
• tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych ,
• tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
• bezpieczeństwo w szkole,
• przeciwdziałanie szkolnej agresji

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:


I. Obszar - rozwijanie samorządności:

1. Zorganizowanie wyborów do RSU
2. Opracowywanie planu pracy SU
3. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.
4. Prowadzenie strony SU w Internecie.
5. Opiniowanie dokumentów szkolnych.
6. Zapoznanie ze Statutem Szkoły(w szczególności z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania), Regulaminem Oceny Zachowania , Regulaminem SU.
7. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
8. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających
i kończących rok szkolny oraz apelu „Poznajmy się” i apelu „ Czas podsumowań”.
9. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami w podejmowaniu działań na rzecz szkoły.
10. Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
11. Prowadzenie szkolnego radiowęzła.
12. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, organizacja przywileju „Szczęśliwy numerek”.
13. Propagowanie praw i obowiązków ucznia GP w Pruchniku.
14. Współpraca z Radą Rodziców.
15. Współpraca z CKSiT w Pruchniku.
16. Współpraca ze Szkołami Podstawowymi na terenie Gminy Pruchnik
17. Współpraca z Kwartalnikiem „ Ziemia Pruchnicka”.
18. Współpraca z Środowiskowym Domem Samopomocy w Pruchniku.

II. Obszar - akcje charytatywne, wolontariat, w tym udział w akcjach na rzecz środowiska lokalnego:

1. Udział w akcji „Góra Grosza”.

2. Organizacja akcji charytatywnych wspólnie ze SK Caritas.
3. Współpraca z fundacjami charytatywnymi (jeśli się takie zgłoszą) działającymi na rzecz potrzebujących dzieci.
4. Udział SU w imprezach środowiskowych.
III. Obszar - kultura spędzania wolnego czasu .

1.Przygotowanie życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej.
2. Organizacja dyskotek szkolnych (min. 2 w roku).
3.Przygotowanie zabawy andrzejkowej.
4.Pomoc w organizowaniu zabawy choinkowej
5. Przeprowadzenie w szkole „Walentynek” i ,, Dnia bez wulgaryzmów’’
6.Przygotowanie „Dnia Samorządności”.
7.Organizacja konkursów SU.IV. Obszar - obchody rocznic narodowych:

1.Udział Sztandaru Szkolnego w uroczystościach szkolnych
i środowiskowych.
2.Współpraca w organizacji ważnych uroczystości szkolnych.V. Obszar - reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej:

1. Czuwanie nad przestrzeganiem Statusu Szkolnego w części dotyczącej oceniania.
2. Pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów uczniowskich.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
4. Prowadzenie e-mailowej skrzynki kontaktów z SU.
5. Prowadzenie Facebooka SU