UBEZPIECZENIE UCZNIÓW
W roku szkolnym 2018/2019 rodzic (prawny opiekun) może ubezpieczyć ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Firma ubezpieczeniowa w tym roku szkolnym to InterRisk. Kwota ubezpieczenia to 40 zł od ucznia (w przypadku, gdy uczeń jest zawodnikiem klubu sportowego składka wynosi 55 zł). Ubezpieczenie uczniów jest dobrowolne i obejmuje czas nie tylko w czasie pobytu na terenie szkoły, lecz także poza jej terenem (24 godziny na dobę). Każdy rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (znajdują się na stronie internetowej szkoły) i podpisać deklarację o zapoznaniu się z nią, a następnie deklarację przekazać do wychowawcy klasy.

Ogólne warunki ubezpieczenia
Oferta grupowego ubezpieczenia
Druk zgłoszenia roszczenia
Druk zgłoszenia roszczenia wzór
Sposoby zgłaszania szkody